POBIERZ CAŁY TOM 1(1)/2012

 

JOSEPH CARROLL
Adaptacyjna funkcja sztuki – alternatywne hipotezy ewolucyjne
The Adaptive Function of the Arts: Alternative Evolutionary Hypotheses
Słowa kluczowe: sztuka, literatura, zmasowana modularność, płynność poznawcza, koewolucja genowo-kulturowa
Key words: art, literature, massive modularity, cognitive fluidity, gene-culture co-evolution
pobierz tekst    nota o autorze

 

STEPHEN DAVIES
Muzyka, ogień i ewolucja
Music, Fire, and Evolution
Słowa kluczowe: muzyka, adaptacja, spandrel, technologia transformacyjna, definicje sztuki
Key words: music, adaptation, spandrel, transformational technology, definitions of art
pobierz tekst    nota o autorze

 

MARIAN GOLKA
Stanisław Leszczyński jako polemista Jana Jakuba Rousseau
Stanisław Leszczyński as a polemicist of Jean-Jacques Rousseau
Słowa kluczowe: Rousseau, Leszczyński, cywilizacja, kultura, krytyka
Key words: Rousseau, Leszczyński, civilisation, culture, criticism
pobierz tekst    nota o autorze

 

AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA
Konstruowanie kariery procesem inwestowania w jej portfolio
Constructing a career – a process of investing in its portfolio
Słowa kluczowe: rynek pracy, kariera, kariera jako własność jednostki, kryteria kariery, konstrukcja kariery, rozwój kariery
Key words: job market, career, career as an individual’s property, career criteria, career construction, career development
pobierz tekst    nota o autorze

 

JERZY LUTY
„Demokratyzacja sztuki” czy „nowa wspaniała kontyngencja”? Estetyka pragmatyczna wobec aleatoryzmu muzycznego
“Democratization of art” or “new brave contingency”? Pragmatist aesthetics in the context of aleatorism in music
Słowa kluczowe: John Cage, John Dewey, przypadek w muzyce, estetyka pragmatyczna, estetyka kontyngencji
Key words: John Cage, John Dewey, contingency in music, pragmatist aesthetics, aesthetics of contingency
pobierz tekst    nota o autorze

 

DZIERŻYMIR JANKOWSKI
Twórczy rozwój jednostki w całożyciowych procesach edukacji i samoedukacji
Creative development of an individual in the life-long processes of education and auto-education
Słowa kluczowe: samouctwo, samokształcenie, samowychowanie, autoedukacja, twórczy rozwój
Key words: self-teaching, self-study, self-education, auto-education, creative development
pobierz tekst    nota o autorze

 

INETTA NOWOSAD
Szkolnictwo w Niemczech wobec tradycji i potrzeby zmiany
The educational system in Germany in the face of tradition and the need for change
Słowa kluczowe: system szkolny, administracja, nadzór szkolny, reforma
Key words: system of education, administration, educational supervision, reform
pobierz tekst    nota o autorze

 

EVA ŽIAKOVÁ, VLADIMÍR LICHNER
Communication via the Internet as a modern social phenomenon
Komunikacja przez Internet jako współczesne zjawisko społeczne
Key words: communication via the Internet, Internet, social network
Słowa kluczowe: komunikacja przez Internet, Internet, serwis społecznościowy
pobierz tekst    noty o autorach

 

DARIUSZ KROK
Etyczne aspekty perswazji w reklamie
Ethical aspects of persuasion in advertising
Słowa kluczowe: perswazja, etyka, reklama
Key words: persuasion, ethics, advertising
pobierz tekst    nota o autorze

 

PIOTR ŻUK
Homo ludens w czasach kapitalizmu. Infantylizacja życia społecznego i prywatyzacja sfery publicznej
Homo ludens in the times of capitalism. Infantilization of social life and privatization of the public sphere
Słowa kluczowe: kultura popularna, przemysł kulturalny, komercjalizacja, opór polityczny
Key words: popular culture, cultural industry, commercialisation, political resistance
pobierz tekst    nota o autorze

 

VIOLETTA KOPIŃSKA
Tożsamość narodowa i etniczna w szkole – kontekst wykluczenia prawnego
National and ethnic identity in school – the context of legal exclusion
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, wykluczenie prawne, tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, prawa dzieci, edukacja
Key words: social exclusion, legal exclusion, national identity, ethnic identity, children’s rights, education
pobierz tekst    nota o autorze

 

MARIAN MARCINKOWSKI
Kulturowe i edukacyjne determinanty aktywności fizycznej i dbałości o ciało
Cultural and educational determinants of physical activity and concern for the body
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciało, kultura fizyczna, edukacja
Key words: physical activity, body, physical culture, education
pobierz tekst    nota o autorze