WYMAGANIA REDAKCYJNE

Tekst artykułu należy dostarczyć w wersji elektronicznej (jako załącznik) na adres: wydawnictwo@wsh-leszno.pl lub przesłać w formie wydruku z dołączoną na płycie CD wersją elektroniczną na adres: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno.

Autorzy są proszeni o podanie danych kontaktowych (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) i stopnia naukowego oraz o nadesłanie krótkiej „Noty o autorze”.

Układ tekstu
    1. Tytuł artykułu w języku polskim
    2. Imię i nazwisko Autora
    3. Afiliacja Autora
    4. Abstrakt w języku polskim (700-1000 znaków)
    5. Słowa kluczowe w języku polskim (co najmniej 3)
    6. Tytuł artykułu w języku angielskim
    7. Abstrakt w języku angielskim
    8. Słowa kluczowe w języku angielskim
    9. Tekst zasadniczy (podzielony na nienumerowane rozdziały opatrzone tytułami)
    10. Literatura

Objętość
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków – ok. 20 stron znormalizowanego tekstu).

Format
Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym Word (format A4) czcionką Times New Roman 12; odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm z każdej strony; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła.

Przypisy
Przypisy (z odnośnikami w indeksie górnym) należy umieszczać na dole strony wg następującej konwencji:

1. Wydawnictwa zwarte
a. autor lub kilku autorów:
K. Wilkoszewska: Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków: Universitas, 2003, s. 48.

M. Demel, A. Skład: Teoria wychowania fizycznego, Warszawa: PWN, 1970, s. 13.

b. praca zbiorowa:
Zmierzch estetyki: rzekomy czy autentyczny, red. S. Morawski, Warszawa: Czytelnik, 1987, s. 420–449.

c. artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej:
G. Banaszak: Adornowska wizja muzyki w kontekście tradycyjnego i relatywistycznego spojrzenia na praktykę muzyczną, [w]: Adorno: Między moderną a postmoderną. Rozprawy i szkice z filozofii sztuki, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa–Poznań: Fundacja dla Instytutu Kultury, 1991, s. 50–52.

Jeśli książka została przełożona z języka obcego, należy podać dodatkowo imię i nazwisko tłumacza:
Z. Bauman: Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, tłum. J. Margański, Kraków: Wyd. Literackie, 2008, s. 144.

2. Wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach)
R. Nowakowska: Niemieckie szkolnictwo wyższe – struktura, wybrane problemy i kierunki zmian, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2000, nr 2, s. 144–160.

W. Okoń: Problem samodzielności myślenia i działania, „Studia Pedagogiczne” t. IV, Wrocław: Ossolineum, 1957, s. 18 i nast.

M. Janicki: Prawdoidy z tabloidów, „Polityka” 2012, nr 41, s. 23.

3. Materiały internetowe i elektroniczne
Języki mniejszości narodowych – wg stanu na 30 września 2011,
<http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/140.html>, (data dostępu: 30.12.2012).

H. Grzymała-Moszczyńska, K. Barzykowski, D. Dzida, J. Grzymała-Moszczyńska, M. Kosno: Raport końcowy z projektu badawczego, [w:] Raport końcowy z projektu badawczego. Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne, red. M. Kołaczek, J. Talewicz-Kwiatkowska, Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2011, s. 75,
<www.stowarzyszenie.romowie.net/tl_files/pliki/raport_caA%E2%80%9Aosc_poprawki_2.pdf>, (data dostępu: 30.12.2012).

W przypadku cytowania tego samego dzieła wielokrotnie:
Jeśli w publikacji występuje tylko jedna praca danego autora:
K. Wilkoszewska, dz. cyt., s. 37.

Jeśli w publikacji występuje kilka prac tego samego autora:
A. Bańka: Proaktywność a tryby samoregulacji, dz. cyt., s. 26.

W przypadku cytowania tego samego dzieła w dwóch (lub więcej) kolejnych przypisach:
Tamże, s. 161.

Wstawiając przypisy, należy stosować następujące skróty i sformułowania (w języku polskim):
b.m. (bez miejsca)
b.r. (bez roku)
b.w. (bez wydawcy)
dz. cyt. (dzieło cytowane)
i in. (i inni)
por. (porównaj)
tamże
taż/tejże
tenże/tegoż
wyd. cyt. (wydanie cytowane)
zob. (zobacz)

Literatura
Na końcu artykułu należy zamieścić uporządkowany alfabetycznie spis literatury, opracowany wg następującej konwencji:

1. Wydawnictwa zwarte
a. autor lub kilku autorów:
Wilkoszewska Krystyna: Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków: Universitas, 2003.

Demel Maciej, Skład Alicja: Teoria wychowania fizycznego, Warszawa: PWN, 1970.

b. praca zbiorowa:
Zmierzch estetyki: rzekomy czy autentyczny, red. Stefan Morawski, Warszawa: Czytelnik, 1987.

c. artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej:
Banaszak Grzegorz: Adornowska wizja muzyki w kontekście tradycyjnego i relatywistycznego spojrzenia na praktykę muzyczną, [w:] Adorno: Między moderną a postmoderną, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa–Poznań: Fundacja dla Instytutu Kultury, 1991, s. 37–65.

Jeśli książka została przełożona z języka obcego, należy podać dodatkowo imię i nazwisko tłumacza:
Bauman Zygmunt: Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, tłum. Janusz Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.

2. Wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach)
Nowakowska Renata: Niemieckie szkolnictwo wyższe – struktura, wybrane problemy i kierunki zmian, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2000, nr 2, s. 144–160.

Okoń Wincenty: Problem samodzielności myślenia i działania, „Studia Pedagogiczne”, t. IV, Wrocław: Ossolineum, 1957.

Janicki Mariusz: Prawdoidy z tabloidów, „Polityka” 2012, nr 41, s. 23–25.

3. Materiały internetowe i elektroniczne
Języki mniejszości narodowych – wg stanu na 30 września 2011,
<http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/140.html>, (data dostępu: 30.12.2012).

Grzymała-Moszczyńska Halina, Barzykowski Krystian, Dzida Daniel, Grzymała-Moszczyńska Joanna, Kosno Magdalena: Raport końcowy z projektu badawczego, [w:] Raport końcowy z projektu badawczego. Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne, red. Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2011,
<www.stowarzyszenie.romowie.net/tl_files/pliki/raport_caA%E-2%80%9Aosc_poprawki_2.pdf>, (data dostępu: 30.12.2012).

Tabele i ryciny
Każda tabela (zawarta w pliku z tekstem) powinna posiadać tytuł (umieszczony nad tabelą, np.: „Tab. 1. Ludność według deklaracji narodowościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r.”) i odnośnik do źródła (np.: „Źródło: Baza Demografia GUS”, „Źródło: własne”).

Każda rycina (zawarta w pliku z tekstem) powinna posiadać tytuł (umieszczony pod ryciną, np.: „Ryc. 1. Ludność według deklaracji narodowościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r.”).

Przydatne materiały
Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych
pobierz

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny
pobierz