POBIERZ CAŁY TOM 1(2)/2013

 

 

INETTA NOWOSAD
W poszukiwaniu modelu efektywnej szkoły.
In search of a model of an effective school
Słowa kluczowe: efektywna szkoła, jakość edukacji, autonomia szkoły
Key words: effective school, quality of education, school autonomydialogi
pobierz tekst    nota o autorze

 

Hans Döbert
Monitorowanie systemu edukacji w Niemczech
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Berlin
Słowa kluczowe: oświata, monitorowanie oświaty, kraje związkowe, rozwój historyczny
Key words: Bildungswesen, Bildungsmonitoring, Bundesländer, Historische Entwicklung
pobierz tekst    nota o autorze

 

ANNA BORKOWSKA
Reakcja wybranych krajów na wyniki programu PISA
Reaction of some selected countries to the results of the PISA study
Słowa kluczowe:  program PISA, debata publiczna, jakość edukacji
Key words: Programme for International Student Assessment (PISA), public debate, quality of education
pobierz tekst    nota o autorze

 

TOMASZ GMEREK
Edukacja i nierówności społeczne (perspektywa porównawcza)
Education and social inequality (a comparative perspective)
Słowa kluczowe: szkolnictwo, nierówność społeczna, selekcja, stratyfikacja, pedagogika porównawcza
Key words: education, social inequality, selection, stratification, comparative education
pobierz tekst    nota o autorze

 

JOLANA HRONCOVá
Current issues of socio-pathological phenomena prevention and its professionalisation in schools in the Slovak Republic
Zapobieganie patologiom społecznym i jego profesjonalizacja w szkołach w Republice Słowackiej
Key words: social pedagogue, prevention, sociopathic phenomena, professionalization, intervention, re-education, resocialization
Słowa kluczowe: pedagog społeczny, zapobieganie, zjawiska socjopatologiczne, profesjonalizacja, interwencja, reedukacja, resocjalizacja
pobierz tekst    noty o autorach

 

KLAUDIA MAJA BŁASZCZYK
Konflikty w szkole. Analiza zjawiska
Conflicts at school: an analysis of the phenomenon
Słowa kluczowe: szkoła, konflikt, konflikty w szkole
Key words: school, conflict, conflicts at school
pobierz tekst    nota o autorze

 

ROMAN UŹDZICKI
Edukacja szkolna podstawą edukacji całożyciowej
School education as the foundation for lifelong education
Słowa kluczowe: edukacja szkolna, rynek pracy, edukacja całożyciowa
Key words: school education, labour market, lifelong education
pobierz tekst    nota o autorze

 

JANA STEHLIKOVá
Intervention and stimulation programs in prospective teachers training
Programy interwencyjne i stymulacyjne w prospektywnym kształceniu nauczycieli
Słowa kluczowe:
programy interwencyjne i stymulacyjne, kształcenie nauczycieli na poziomie studiów I stopnia, kompetencje interpersonalne
Key words: intervention and stimulation programs, undergraduate preparation of teachers, interpersonal competencies
pobierz tekst    nota o autorze

 

MAGDALENA BRZOZOWSKA
Przykład dobrej praktyki w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy. Uczniowska firma: geneza – cele – organizacja
An example of good practice in preparing young people to enter the labour market. A student company: genesis – aims – organization
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, uczniowska firma, rynek pracy
Key words: entrepreneurship, student company, labour market
pobierz tekst    nota o autorze