PROCEDURA RECENZOWANIA

  1. Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w periodyku „Dialogi o Kulturze i Edukacji” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).
  2. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.
  3. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.
  4. Każdy nadesłany tekst jest oceniany w systemie double-blind review (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”), czyli recenzenci nie wiedzą, kto jest Autorem, a Autor nie wie, kim są recenzenci.
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji).
  6. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest Autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma.