O CZASOPIŚMIE

„Stanowiąc najbardziej naturalną formę różnorodnych sposobów kontaktowania się człowieka, dialog jest conditio sine qua non wszelkiej aktywności/działalności ludzkiej, a homo sapiens jako osoba biorąca udział w spotkaniach, rozmowach, sporach i dyskusjach […] – niemal ustawicznie znajduje się w sytuacji dialogowej: permanentnie «obcuje dialogicznie». Istnieją zatem podstawy ku temu, aby określać współczesnego człowieka mianem homo dialogicus” [1]. Powyższe konstatacje stały się wiodącą inspiracją przy określaniu tytułu tego periodyku naukowego.

„Dialogi o Kulturze i Edukacji – Dialogues on Culture and Education” są drugim – obok „Pampaedii – Leszczyńskich Studiów Humanistycznych” – periodykiem naukowym Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie – uczelni, która w okresie kilkunastoletniej działalności uzyskała status uczelni o znaczącym potencjale naukowym, jak też wysoki prestiż w środowisku i regionie, które szczycą się trwałymi, historycznie uformowanymi tradycjami kształceniowymi, unikatowymi nie tylko w skali kraju instytucjami oświatowymi, w środowisku o wysokich aspiracjach edukacyjnych, w których wykształcenie zawsze stanowiło niekwestionowaną wartość.

W zamierzeniu inicjatorów powołania tego czasopisma naukowego ma ono stanowić przestrzeń interdyscyplinarnego dyskursu naukowego autorów z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych w obszarach zarysowanych w tytule tego periodyku, a postrzeganych z perspektywy antropologii kulturowej, filozofii, estetyki, socjologii, pedagogiki, psychologii, prawa i teologii. Kreowanie wizerunku naukowego „Dialogów...” powierzyliśmy międzynarodowej Radzie Redakcyjnej, do której zaprosiliśmy wybitnych uczonych i ekspertów, których zainteresowania i dorobek naukowy są zorientowane na obszary mieszczące się w profilu pisma. Ich akces do tego gremium jest dla nas gestem wysoce satysfakcjonującym.

Periodyk będzie półrocznikiem, przy czym każdy z numerów będzie sprofilowany na określony problem. Wszystkie publikowane w „Dialogach...” teksty będą spełniały wymogi pierwodruku.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pisma, zapraszamy badaczy, autorów ze wszystkich środowisk akademickich do publikowania na jego łamach.

[1] U. Ostrowska: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000, s. 17–18.