KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL BOARD

 

Redaktor naczelny | Editor-in-Chief: Aleksander Zandecki

Zastępca redaktora naczelnego | Associate Editor: Jerzy Luty

Sekretarz redakcji | Editorial Secretary: Anna Bartkowiak

Członkowie redakcji | Editorial Members: Gabriela Andrzejewska, Ewa Karmolińska-Jagodzik, Marian Marcinkowski

Redaktorzy językowi | Language Editors: Justyna Olszewska (polski), Paweł Zajadacz (English)

Redaktorzy tematyczni | Topic Editors:    

        Agnieszka Cybal-Michalska (pedagogika młodzieży, socjologia edukacji)

        Marian Golka (socjologia kultury)        

        Ewa Karmolińska-Jagodzik (pedagogika społeczna, psychologia)

        Dariusz Krok (psychologia religii, teologia)

        Jerzy Luty (estetyka, filozofia kultury)        

        Marian Marcinkowski (pedagogika)

        Inetta Nowosad (pedagogika porównawcza)

        Piotr Stępniak (prawo, resocjalizacja)

        Janusz Wiśniewski (filozofia, socjologia)

Redaktor statystyczny | Statistical Editor: Anna Bartkowiak

Korekta językowa | Proofreading: Izabela Baran

Projekt typograficzny i skład | Typesetting: Bartłomiej Bączkowski

Projekt okładki | Cover design: Wojciech Lippa